کیان پیشرو

فروش مواد اولیه

خانه ستریماید-سی (Cetrimide-c)

ستریماید-سی (Cetrimide-c)

 

طبقه بندی فارماکولوژیک: ترکیب آمونیوم
*طبقه بندی درمانی: ضد عفونی کننده
*طبقه بندی مصرف در حاملگی: b


فارماکوکینتیک، دینامیک و مکانیسم اثر:
این دارو سورفکتانت کاتیونی است و برای ضد عفونی کردن به کار می رود. همچنین در درمان آکنه هم کاربرد دارد.

اندیکاسیون ها، راه مصرف و دوزاژ:
*ضد عفونی کننده زخم، پوست و سوختگی ها
*دوزاژ دارو بستگی به شرایط و میزان منطقه ضد عفونی دارد.
نکته: در دوز معمول، روی ها و در دوز بالاتر روی ها هم اثر دارد.

کنترااندیکاسیون ها و موارد احتیاط:
*از تماس پوستی مکرر اجتناب شود.
*این محول می تواند آلودگی میکروبی پیدا بکند، مواظب این مسئله باشید.

عوارض جانبی و ناخواسته:
*در صورت تماس پوستی مکرر، تحریک جلدی می دهد.
*در صورت خوردن، تهوع/ استفراغ و نکروز مری می دهد.
* Other: دیس پنه/ کوما/ دپرسیون CNS/ مرگ

آموزش به بیمار و خانواده:
* از تماس با چشم و مخاطات، اجتناب بشود.
* فقط برای سطوح خارجی مصرف شود.
* این دارو با سورفاکتانت های آنیونی و صابون ناسازگاری دارد.
* مواد آلی مانند سلولز، خون و پنبه اثر این را کاهش می دهد.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]